avatar
Куч
41.25
Рейтинг
+38.27

Hojiyev Azizjon Kaimovich

Мақолалар

«Етти пир» га саёҳат.

Илм-фан
Бухоро муҳандислик технология институти профессор-ходимлари янги ўқув йилини зиёратгоҳларга саёҳат қилишдан бошладилар. 3 сентябрь куни Бухоро муҳандислик технология институти касаба уюшмаси томонидан “Етти пир”га саёҳат уюштирилди, унга олийгоҳнинг нуроний фахрийлари ва барча профессор-ходимлари иштирок этдилар. Саёҳатни биринчи

«Етти пир» га саёҳат.

Илм-фан
Бухоро муҳандислик технология институти профессор-ходимлари янги ўқув йилини зиёратгоҳларга саёҳат қилишдан бошладилар. 3 сентябрь куни Бухоро муҳандислик технология институти касаба уюшмаси томонидан “Етти пир”га саёҳат уюштирилди, унга олийгоҳнинг нуроний фахрийлари ва барча профессор-ходимлари иштирок этдилар. Саёҳатни биринчи

БАРКАМОЛ ШАХС ШАКЛЛАНИШИДА ТАРИХИЙ, МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ РОЛИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Инсон маънавияти минглаб йиллар тажрибаси, илм-фан натижалари ва ютуқлари асосида тобора такомиллашиб, мазмунан бойиб борди. Инсоният тарихида илк бор маънавий қадриятлар, инсон ахлоқи ва этикага доир улкан илмий изланишларни амалга оширган мутафаккирлар Платон ва Аристотелдир. Албатта, бу даврда маънавият тушунчаси тўғридан тўғри ишлатилмаса ҳам,

БУЮК АЖДОДЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ ЖАСОРАТИ - КЕЛАЖАК АВЛОД УЧУН ТАРБИЯ ВА ИБРАТ МАНБАИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Инсон маънавий дунёси — нозик соҳа. Ундаги вазиятни осонликча, муайян фармон ёки қарор қабул қилиш билан тузатиб бўлмайди. Уни ўнглаш учун йиллар давомида мунтазам ва сабр-тоқат билан мафкуравий, тарбиявий, маърифий иш олиб бориш, амалий чора-тадбирлар, ҳаётий ўзгаришлар жорий этиш тақозо қилинади.
Миллий маънавият миллатнинг ўтмиши, бугуни ва

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЁШЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Ўзбекистонда Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури ва “Таълим тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ, таълим ва фан соҳаларининг узвий тизимининг ҳуқуқий асослари белгилаб берилган. Бу эса ўз навбатида илмий, илмий-педагогик  кадрларни тайёрлашнинг ўзига хос моделини татбиқ қилиш жараёнини  мамлакатни модернизация қилиш эҳтиёжлари,  яъни

ИСЛОМ ДИНИДА ТАССАВВУФ ОДОБИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Тасаввуф тадрижий тараққиётга эга бир таълимот бўлиб, Ислом оламида VIII–асрнинг ўрталарида пайдо бўлган. Дастлаб у зоҳидлик ҳаракати кўринишида куртак ёя бошлади.
Машҳур сўфий аёл Робия Адвия Тангрига муножотларида нола қилиб айтар экан: “Эй парвардигорим, эй Ёри азиз, агар жаннатнинг тамаъида тоат қиладиган бўлсам, жаннатингдан

“Ўзликни англаш” ва “миллий ўзликни англаш” тушунчалари. Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Ўзликни англаш ва миллий ўзликни англаш муаммолари жаҳоннинг барча мамлакатларини қамраб олган интеграция жараёни суръатларининг тезлашиб бориши билан янада долзарблик касб этди.“Ўзликни англаш деганда мен тарихий хотирани тиклаш, насл-насабимиз ким эканини, кимларнинг вориси эканлигимизни англаб етишни, шундан келиб чиқиб, ўзимизга хос ва

Маданиятлараро мулоқот ва миллий ўзликни англаш. Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Маданиятларнинг ўзаро мулоқоти бевосита миллий ўзликни англаш масаласи билан узвий боғлиқ. Чунки глобаллашув жараёнида маданий мулоқот хусусиятларининг глобаллашув фойдасига ўзгариб бориши, бундай мулоқотда қисман табиийликнинг йўқолиб бориши, кишиларнинг миллий онги ва умуман ўзликни ҳамдамиллий ўзликни англаш  ҳодисасига таъсир кўрсатади.

Нақшбандия ғояларининг Навоий бадиий ижодиётида талқини. Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Нақшбандийликда ахлоқ,  хулқ-одоб,  таълим –тарбия, шахс камолоти, комил инсон, илм ва касб-ҳунарни эгаллаш каби дунёвий масалаларга кўп эътибор берилади. Айниқса, Алишер Навоийнинг бадиий ижодиётида Нақшбандийлик ғоялари марказий ўринни эгаллайди.
Ҳазрат Навоий комил ва етук инсон тўғрисида бутун бир таълимот яратди. Унинг насрий

БУХОРОНИНГ БУЮК ФАРЗАНДИ АБУ АЛИ ИБН СИНОНИНГ ИЖОДИ ВА УНИНГ КИМЁ ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Буюк олим — қомусий билимлар соҳиби Абу Али Ҳусайн Абдуллоҳ ибн Сино Ғарбда Авицена номи билан машҳур бўлган. Унинг араб тадқиқотчиси Г.Анаяти томонидан 1950-йилда тузилган асарлари рўйхати 276 номдан иборат. Бу асарлар фаннинг кўплаб йўналишлари – фалсафа, мантиқ, психология, табиатшунослик, кимё, математика ахлоқшунослик, адабиёт ва

БУХОРОНИНГ БУЮК ФАРЗАНДИ АБУ АЛИ ИБН СИНОНИНГ АЙРИМ МИСТИК ҒОЯЛАРИ. Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Ибн Сино ижодининг биринчи ярмида фалсафий масалаларни ҳал қилишда ратсаналистик нуқтаи назарда турган бўлса кейинчалик у рухий масалаларни тахлил қилар экан тасаввуфга яқин бўлган фикрлар унда шакллана бошлади. Биз буни унинг бир қатор рисолаларида кўришимиз мумкин. Ибн Сино ўзининг “Нурланиш” номли асарида инсоннинг руҳий ривожини

Кайковуснинг “Қобуснома” асарида ахлоқий тарбиявий масалалар Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси У.М.Авлиёқулов

БухМТИ
Илм-фан
Унсурулмаолий Кайковус қаламига мансуб “Қобуснома” асари Шарқ ҳалқлари орасида маълум ва машҳур. Мўъжаз ривоятлар, ихчам латифалар, кичик-кичик ҳикоялар китобнинг янада жозибали, ўқишли бўлишини таъминлаган. Шарқ алломалари ахлоқий-тарбиявий асарларининг асосини Қуръони карим суралари, пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в) фаолияти ва

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗНИНГ АҲАМИЯТИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси С.А. Муродов

БухМТИ
Илм-фан
Бугун мамлакатимиз ўзининг юксалиш палласига кўтарилиб, иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, маънавий жиҳатдан тобора ўсиб бормоқда. Мустақил Ўзбекистоннинг сиёсий иқтисодий маънавият йўналишларини ривожлантиришда ва демоктратик инсонпарвар жамит қуришда халқ таълими тизимини такомиллаштиришда айниқса, кичик ёшдаги ўқувчиларнинг фаолиятини юқори даражага

МИЛЛАТНИНГ ОНГИ ЁШЛАР ТАСАВВУРИДА Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси С.А. Муродов

БухМТИ
Илм-фан
Ҳар қандай жамиятнинг бугуни, эртаси ва келажаги биринчи навбатда мамлакатнинг бунёдкорлари бўлмиш ёшлар тарбиясининг қай даражада ташкил этилишига ҳамда бошқарув тизимининг мазкур масалага қай даражада ёндошувига боғлиқдир.
Бунинг боиси, агар хукумат юрт ёшлари тарбияси, савияси, дунёқараши, теварак атрофда юз бераётган воқеа-ҳодисаларга бўлган

ЁШЛАРНИ ТАРБИЯЛАШДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси С.А. Муродов

БухМТИ
Илм-фан
Бугунги кунда Республикамизда қобилиятли, истеъдодли, ўз-ўзини тўлиқ англаган, ватанпарварлик, фидойилик ҳис-туйғулари шаклланган ёшларни  тарбиялашга бўлган эҳтиёж халқ таълими тизими олдида янги вазифаларни ҳал қилиш масаласини қўймоқда.        Муҳтарам Президентимиз И. Каримов  айтганидек: ,, Келажакда

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИДА ҲУҚУҚИЙ ДЕМОКРАТИК ҚАДРИЯТЛАР Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси С.А. Муродов

БухМТИ
Илм-фан
Фуқаролик жамиятида барча қадриятлар билан бирга ҳуқуқий қадриятлар ҳам асосий мезон бўлиб хизмат қилади. «Фуқаролик жамияти умуминсоний қадрият сифатида фақат ҳуқуқий давлат бўлиши мумкин. Бундай давлат маънавият, маданият маҳсули бўлгани туфайли биринчи ўринга ҳуқуқ, иккинчи ўринга давлат қўйилади»[1]. Яна бошқа бир ўринда Ҳ. Пўлатов шундай деган эди. «Фуқаролик жамиятида озодлик, ҳурфикрлилик, ошкоралик, адолат, биродорлик асосий қадриятлардир»[2]. Бу эса жамиятда сиёсий фаолликнинг ўсиши, ҳамдамаънавий камолот ва сиёсий етуклик шакллангандагина амалга  ошади. Шу билан бирга демократик тамойил ва қадриятларнинг ҳаётий қадриятларимиз билан уйғунлашишида ҳам намоён бўлади.[1]Пўлатов.Ҳ. Мустақиллик қадриятлари. "Ўзбекистон адабиёти ва санъати" 1993. 7 май.

[2]Пўлатов.Ҳ.

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ШАХСЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР КОНЦЕПЦИЯСИ ТАЛҚИНИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси С.А. Муродов

БухМТИ
Илм-фан
Шахслараро муносабат  ижтимоий  муносабатларнинг таркибий қисми,  жамият аъзолари бўлмиш шахсларнинг  ўзаро алоқасини кенг кўламли намоён бўлиш шакли хисобланади.  Шахслараро муносабат жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий  сохалари асосида узоқ тарихий      тараққиёт давомида шакллангандир.
         Ижтимоий жамоа тузуми даврида шахслараро муносабат  кишиларнинг  жамоавий бирлашувига бўлган ҳаётий эхтиёжлари маҳсули, уларнинг биргаликда  амалга оширувчи фаолиятларининг маънавий – ғоявий  асоси сифатида вужудга келган.  Жамият хаётининг тобора табақалашуви,  синфлар ва имтиёзли гурухларнинг  тарих сахнасига кириб келиши  ва мустахкам илдиз ота

ЁШЛАРДА МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси С.А. Муродов

БухМТИ
Илм-фан
Мамлакатимизда радио, телевидение, газета-журналлар ва интернет, ахборот технологияларининг кенг тармоқланган тизими маънавий-мафкуравий тарбиянинг ажралмас ва зарурий қисмидир. Оммавий ахборот воситалари тизими аҳолининг кенг қатламини, жумладан, ёшларни ҳам қамраб олади. Чунки ҳар бир оила у ёки бу телерадио воситасига эга, телесигналлар қабул қилишади. 2010 йилнинг 1-ярим йилдаги статистик маълумотларга кўра, Ўзбекистонда 1млн. 835 минг нафар киши интернет хизматларидан фойдаланган. Демак, ҳозир болалар ҳали ўқишни ўрганмасдан, катта ҳажмдаги турли хил, жумладан, мафкуравий маълумотларни ҳам қабул қила борадилар: демак, улар Ўзбекистон, унинг давлат рамзлари, мустақиллиги, тинчлик учун кураш тўғрисидаги тасаввурга эга бўлишлари мумкин. Вақт ўтган сайин ўсмирларнинг тарихий-сиёсий билим

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИ ОРҚАЛИ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ Бух МТИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси С.А. Муродов

БухМТИ
Илм-фан
    Ёшларни вояга етказиш замонавий демократик жамият-янги  ҳуқуқий давлат қуришнинг муҳим омили ҳисобланади    Ёшларни вояга етказиш орқали янги авлод кадрлари шаклланади-буни биз унутмаслигимиз даркор. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов бу хақда шундай дейди: “Ўз-ўзидан аёнки, янги давлат